2016 Highlights

So, for my first blog of 2017 I thought I’d look back at 2016!  2016 brought some personal changes for me as I moved back home to North Wales after nearly two years in Cheltenham.  Although I learnt so many valuable things working for a jewellery company there I just wasn’t happy being so far from home.  At the end of it all, what’s the point if you’re not happy?  I’ve now got my workshop set up again in the garage at home and have also started working at Arloesi Pontio Innovation, Bangor University.  Check it out here, if you fancy a go at laser cutting, 3D printing and much more! Ar gyfer y blog cyntaf o 2017 rwyf wedi penderfynnu edrych yn ol ar 2016!  Daeth 2016 ag ambell newid personol i mi gan y symudais yn ol i Ogledd Cymru ar ol bron i ddwy flynedd yn Cheltenham.  Er fy mod wedi dysgu llawer iawn drwy weithio yn y cwmni gemwaith yno doeddwn ddim yn hapus yn byw mor bell o adref.  Ar ddiwedd y dydd, beth ydy y pwynt os di rhywun ddim yn hapus?  Rwyf bellach wedi gosod fy ngweithdy yn ol i fyny yn y garej adref ac wedi cychwyn gweithio hefyd yn Arloesi Pontio Innovation, Prifysgol Bangor.  Dilynwch y linc yma os hoffech gael trio defnyddio torrwyr laser, argraffwyr 3D a llawer mwy o offer anhygoel!

 

Here are my top 10 highlights of 2016:
Dyma fy 10 uchafbwynt o 2016:

1. Created the new website (although I think a refresh is needed soon, I’m never 100% happy with it!) Creu y wefan newydd (er rwyf yn ama y bydd angen diweddariad yn fuan, byth yn gant a cant hapus efo fo!)

2. Furthered my adventure into stone setting.  I’ve got a course booked in for February which I can’t wait for!  Arbrofi mwy efo gosod cerryg.  Methu disgwyl ar gyfer y cwrs wedi ei fwcio at mis Chwefror!

3. Again more stone setting adventures with my first completed engagement ring for the lovely Jon and Lucy.  Read about it here.  Mwy o arbrofi gyda gosod cerryg i greu fy modrwy dyweddio cyntaf ar gyfer y hyfryd Jon a Lucy.  Darllenwch mwy yma.

4. Introduced some new additions to current collections.  I am determined to create a whole new collection this year! Ychwanegu eitemau newydd i'r casgliadau.  Rwyf yn benderfynnol o greu casgliad cyfan newydd flwyddyn yma!

5. The laser engraved slate cufflinks have become keen favourites for weddings and the new engraved slate necklaces have been going down a storm in North Wales.  I intend to extend these designs in 2017, might be a whole new collection!  Mae'r cufflinks llechen wedi eu ysgrythu wedi datblygu i fod yn ffefrynnau ar gyfer priodasau a'r cadwyni newydd llechen wedi ei ysgrythu wedi mynd i lawr yn dda iawn yn Gogledd Cymru.  Rwyf yn bwriadu datblygu y dyluniadau yma yn 2017, efallai y bydd yn gasgliad cyfan newydd!

6. Attended the Summer Arts Market in Liverpool.  If you haven’t already realised, I love Liverpool!  After completing my Masters there it feels like my second home.  Mynychu y Summer Arts Market yn Lerpwl.  Os nad ydych wedi sylweddoli yn barod, rwyf wrth fy modd efo Lerpwl!  Ar ol gwneud fy nghwrs meistr yno mae yn teimlo fel ail gartref.

7. This was a big one – The National Eisteddfod of Wales.  Watch out for me and Miriam in the one up North this year.  Roedd y digwyddiad yma yn un mawr - Eisteddfod Cenedlaethol Cymru.  Edrychwch allan amdana i a Miriam yn yr un yn Gogledd Cymru blwyddyn yma.

8. Items from the Concealed Emotions collection where included in the gift bags for the nominees for Best Actor and Actress at the BAFTA Cymru awards.  Cafodd eitemau o'r casgliad Emosiynnau Cudd eu cynnwys mewn bagiau anrhegion ar gyfer enwebion Actor ac Actores Gorau yn gwobrau BAFTA Cymru.

9. Two exhibitions - Focus Gallery in Nottingham and Mostyn Gallery in Llandudno.  I was chuffed to be approached by Mostyn, it's one of the places I used to go into and dream of being stocked in.  Dau arddangosfa - Galeri Focus yn Nottingham a Galeri Mostyn yn Llandudno.  Roeddwn mor hapus fod Mostyn wedi cysylltu a mi gan ei fod yn un o'r llefydd roeddwn yn mynd iddo ac yn gobeithio gallu cael fy ngwaith yno rhywbryd.

10. To top off the year I attended the Portmeirion Food and Drink Fair.  This annual Christmas outing never disappoints!  I orffan y flwyddyn mynychais Gwyl Fwyd a Chrefft Portmeirion.  Dydi'r digwyddiad yma byth yn siomi!

 

I hope you’ve all had a great 2016 and that 2017 will be just as kind to you.  Thank you all from the bottom of my heart for all your support.  Pop back to see what I have planned for 2017!  Gobeithio eich bod wedi cael 2016 ardderchog a bydd 2017 yr run mor dda.  Diolch i chi gyd o waelod calon am yr holl gefnogaeth.  Dewch yn ol i gael golwg beth sydd gen i yn mynd ymlaen yn 2017!