Jon and Lucy's Engagement Ring

I was absolutely thrilled to be asked by Jon to create his partner Lucy's engagement ring and couldn't wait to get started!  This commission involved all sorts of firsts for me, first time creating an engagement ring, first time using 3D CAD for production, first time working in platinum and first time using precious stones.  Luckily Jon wasn't fazed at all by this! // Roeddwn wrth fy modd pan ofynnodd Jon i mi greu modrwy dyweddio ar gyfer ei gariad Lucy a methu disgwyl i gychwyn!  Y comisiwn yma oedd y modrwy dyweddio cyntaf i mi greu, y tro cyntaf i mi ddefnyddio CAD 3D ar gyfer cynhyrchu, y tro cyntaf i mi weithio mewn platinum a y tro cyntaf i mi defnyddio cerryg gwerthfawr.  Wrth lwc nid oedd hyn yn poeni Jon!  

We started off pretty basic with a plain silver band I already had, a paper model of the circle design and the chosen blue sapphire to work out the proportions.  // Cychwynnom gyda modrwy arian plaen oedd gen i yn barod, model papur o'r dyluniad cylch a'r sapphire glas a ddewiswyd er mwyn gweithio allan meintiau.

Then came the complicated part, creating the design on a 3D CAD computer programme in order to create a realistic render image and to create a resin model.  Jon wanted the circle pattern to be the main feature of the ring as it comes from Lucy's favourite books.  And I just love the choice of a blue Sapphire rather than a Diamond as blue is her favourite colour.  How romantic and thoughtful is that?!  //  Wedyn daeth y darn cymleth, creu y dyluniad ar rhaglen cyfrifiadurol CAD 3D er mwyn creu darlun realistig ac i greu model resin.  Roedd Jon eisiau i'r patrwm cylch for y prif nodwedd o'r fodrwy gan ei fod yn dod o llyfrau gorau Lucy.  Rwyf wrth fy modd gyda'r dewis o Sapphire glas yn hytrach na diemwnt gan mae glas yw ei lliw gorau.  Pa mor rhamantus a meddylgar yw hyna?!

This design file was then sent to an external company to be 3D printed in resin and cast in platinum.  Most jewellers don't do this in house for various reasons such as the expensive equipment needed and the unpredictable results of casting.  //  Yna cafodd y ffeil ei yrru i gwmni allanol er mwyn cael ei argraffu mewn resin ac ei gastio mewn platinum.  Nid yw rhan fwyaf o emyddion yn gwneud hyn eu hunain o achos amryw o resymau megis yr offer drud sydd ei angen a'r canlyniadau anrhagweladwy a geir gyda castio.

Up next, file, sand, solder, polish and set! Ta-Da!  //  Nesa, ffeilio, sandio, soldero, polishio a settio!  Ta-Da!

If you're thinking of proposing and want a ring made especially from scratch for your other half whether contemporary or traditional in design do get in touch here.  //  Os ydych chi yn cysidro dyweddio ac eisiau modrwy wedi ei wneud yn arbennig ar gyfer eich hanner arall boed hynny yn ddyluniad modern neu traddodiadol cysylltwch yma.